Privacyverklaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging)


Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging)
hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel GDPR genoemd. U zal ook informatie vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Volg daartoe deze link: https://www.privacycommission.be/nl
Als Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging)zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) respecteert de privacy van al haar leden, alsook alle gebruikers van haar site en draagt zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen. Deze privacyverklaring is daarentegen niet bestemd voor rechtspersonen.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging)
Vandenbergh Frans               
Martelarenstraat 35

2400 Mol

014 31 15 51


Van Baelen François

St.-Paulusstraat 69
2400 Mol 
 0484 486 333Wat doet Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) met uw persoonsgegevens?


Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :


• Zodat u kan deelnemen aan de activiteiten van Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging);
• Zodat zij u haar brieven, nieuwsbrieven, informatie en uitnodigingen kan versturen;
• Op basis van wettelijke verplichtingen die o.a. voortvloeien uit de werking van Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging)Welke gegevens verwerkt Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging)?


Voor de bovenstaande doelstellingen kan Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)-Mol (feitelijke vereniging) de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:


• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
• Beeld- en geluidsopnames in functie van presentaties en tentoonstellingen
• Beeld- en geluidsopnames mogelijk tijdens en na het online plaatsen van de website


Deze website zal gebruik maken van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze informatie kan gebruikt worden om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en eventueel andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij zij vooraf uw toestemming hiervoor heeft verkregen.Verstrekking aan derden indien van toepassing


De gegevens die u aan Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) geeft kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en wettelijke verplichtingen.
Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) gebruikt een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Verder zal Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of door uw toestemming.
U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. (Zie eveneens rubriek "uw rechten omtrent uw gegevens").Bewaartermijn


Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging)) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zij verwijdert om opvolgingsredenen uw gegevens ten laatste 1 jaar nadat u het lidmaatschap aan de Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) uitdrukkelijk beëindigt.Beveiliging van de gegevens


Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, dit zijn onder meer volgende maatregelen:


• Alle personen die namens Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen
• Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen;
• Het bestuur van Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
• Fysieke gegevensdragers (papier, memory-sticks ,...) zullen zorgvuldig bewaard worden en dit enkel bij voornoemde bestuursleden.Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Hiertoe kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens van Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) die in deze privacy verklaring werden opgenomen. Om uw identiteit te controleren kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.
U kan tevens schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Daarnaast heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) te laten overdragen aan uzelf. Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) kan u in dit kader vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Bovendien heeft u het recht om uw eerder gegeven toestemming te allen tijde schriftelijk te herroepen.Tot wie kunt u zich richten?


Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart via de post of e-mail verstuurt naar:

Vandenbergh Frans
Martelarenstraat 35
2400 Mol
014 31 15 51

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, die de volgende contactgegevens heeft:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.beWijziging privacy verklaring


Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) kan haar privacyverklaring wijzigen. In voorkomend geval zal dit op de Raad van Bestuur toegelicht worden alsook op haar website aangekondigd indien van toepassing.


Door lid te zijn van de Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging) of gebruik te maken van de website in de toekomst geeft u aan het privacybeleid van Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging)te accepteren.

Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG)- Mol (feitelijke vereniging)
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
Martelarenstraat 35
2400 Mol

Mailadres:
fvandenbergh@telenet.be


Opgemaakt te Mol 16/10/2018